Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Expanscience Laboratuvarları İlaç Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. (“Expanscience”) olarak kişisel verilerin korunmasına azami miktarda önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Expanscience olarak www.osteoartritileyasam.com (web sitesi) erişmiş olan ziyaretçilerimize/tüketicilerimize/müşterilerimize lişkin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK), ilgili diğer mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararlarına uygun şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma tarzı, verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve KVKK m.11 uyarınca haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru usulü konularında sizlere bilgi vermek isteriz.

 1. Kişisel Veri

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Expanscience olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 1. a) Dilek, şikayet ve itibar yönetimi bilgileriniz,
 2. b) IP bilgileriniz,
 3. c) Çerez kullanım tercihleriniz.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sayfasını kullanmanız halinde otomatik – yarı otomatik olan veya olmayan yollarla, elektronik olarak KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlar ile toplanabilmektedir. Tarafınızdan elde edilen söz konusu veriler, açık rızanız veya kanunlarda açıkça belirtilmiş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te öngörülen ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan şartlara uygun şekilde işlenebilecektir.

 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin ürün tercihlerinin ve ilgilendikleri ürün kategorilerinin daha iyi tespit edilebilmesi ve bu anlamda ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmaların yapılabilmesi,
 • Websitesinde söz konusu ticari faaliyete yönelik risk analizi ve yönetimi,
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal koşulların oluşması halinde yurt içinde veya yurt dışıda; EXPANSCIENCE’ın iş birliği içinde olduğu taraflara, Expanscience adına hizmet sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına; KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve Kurul kararlarına uygun olarak aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, sizlere sağlanacak hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi, daha güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden; yerli ya da yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılabilir.

Şirket tarafından, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Haklarınızın Kullanımına İlişkin Usul

Yukarıda 5. maddede sayılan haklarınıza ilişkin olarak talep ve başvurularınızı; kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle; web sitesinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığı ile (bkz: Veri Sorumlusuna Başvuru Formu) , “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde; yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “HALK CAD.KARDELEN SK.N.2/1 PALLADİUM TOWER K.18 N.62-67 ATAŞEHİR İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ……………..kep.tr kep adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak talebinizi gönderebilirsiniz.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştıracaktır.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncelleme taleplerinizi de her zaman aynı iletişim kanalları ile bildirebilirsiniz.

 1. Aydınlatma Metninde Yer Almayan Hususlar

İşbu aydınlatma metninde yer almayan hususlarda 6698 sayılı KVKK, ilgili diğer mevzuat, Expanscience Veri İşleme Politikası ve Expanscience Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.